787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy
dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim 150 (90K) osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo powyżej 30 r. życia,które zgodnie z art. 49 ust z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, os. o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni,
os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 r. życia poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji uczestników/czek projektu oraz nabywanie lub uzupełnianie ich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, a tym samym wzrost ich konkurencyjności na lokalnym rynku pracy w okresie realizacji projektu tj.od 01.08.2017 do 31.07.2019 r.

Projekt Z Nową pracą w lepszą przyszłość już ruszył ! Przyjmujemy zgłoszenia osób 30+ oraz 50+ bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby bierne zawodowo. Kandydat wypełni formularz, który następnie zostanie poddany weryfikacji. Osoby zakwalifikowane do projektu skierowane zostaną do doradcy zawodowego, który ustali indywidualny program działania.

Skip to content