787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy
dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim 150 (90K) osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo powyżej 30 r. życia,które zgodnie z art. 49 ust z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, os. o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni,
os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 r. życia poprzez podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji uczestników/czek projektu oraz nabywanie lub uzupełnianie ich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, a tym samym wzrost ich konkurencyjności na lokalnym rynku pracy w okresie realizacji projektu tj.od 01.08.2017 do 31.07.2019 r.

Projekt Z Nową pracą w lepszą przyszłość już ruszył ! Przyjmujemy zgłoszenia osób 30+ oraz 50+ bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby bierne zawodowo. Kandydat wypełni formularz, który następnie zostanie poddany weryfikacji. Osoby zakwalifikowane do projektu skierowane zostaną do doradcy zawodowego, który ustali indywidualny program działania.