KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ DLA ROZWOJU W CZĘSTOCHOWIE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO,  informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, biuro@fdr.com.pl. 

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ustawa regulująca działalność pożytku publicznego, w tym organizacji pożytku publicznego, oraz sposób sprawowania nadzoru nad działalnością pożytku publicznego. Przetwarzanie danych osobowych będzie się również odbywać w celu realizacji dotacji, projektów zleconych fundacji przez inne organizacje, podmioty.

3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z Art. 6 ust 1 pkt a-e RODO oraz obowiązujących przepisów prawa:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d)przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją wniosków oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@fdr.com.pl

9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest

– obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udział w projekcie, udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,

– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

Skip to content