Międzysąsiedzki Klub Seniora

Jedyny taki projekt w Częstochowie

 • MIĘDZYSĄSIEDZKI KLUB SENIORA

  Międzysąsiedzki Klub Seniora i Poradnia to miejsce spotkań osób starszych, którego celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji społecznej a także zbudowaniu sieci wzajemnych działań samopomocowych i wymianie międzypokoleniowej. 

  Uczestnikami będą seniorzy zagrożeni lub wykluczeni społecznie znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. 

  Wsparcie realizowane będzie poprzez:

 • Zagospodarowanie czasu wolnego po aktywności zawodowej,
 • Zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Radzenie sobie sytuacjami trudnymi
 • Tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą się wspierać w trudach życia codziennego;

Specjalistyczna Poradnia Seniora będzie oferowała wsparcie: prawne, psychologiczne, rodzinne, dietetyczne, farmaceutyczne, lekarskie.

Informujemy, że z dniem 30.08.2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Międzysąsiedzki Klub Seniora” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Fundacja Dla Rozwoju od 01 września 2023 zapewnia instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w ramach Międzysąsiedzkiego Klubu Seniora w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń.

Liczba oferowanych miejsc 35. 

Więcej informacji? Kliknij

Miesięcznie objętych zostanie 35 os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W okresie realizacji łączna liczba osób wyniesie 85. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 do 30.06.2023

Kwota dofinansowania FE: 512 040,00 PLN , Budżet krajowy: 48 192,00 PLN , Wkład własny: 42 168,00 PLN

Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.05-24-01B0/20-0

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym. 

W ramach Międzysąsiedzkiego Klubu Seniora zapewniamy: 

 • Osobę prowadzącą klub seniora (min. 36 h/m-c)
 • Animatora/Opiekuna (min. 60 h/m-c)
 • Psychologa (min. 4 h/m-c)
 • Prawnika (min. 2 h/m-c)
 • Instruktora  prowadząca zajęcia fizyczne (min. 4 h/m-c)
 • Dietetyka/Lekarza (min. 1 h/m-c)
 • Specjalistę z zakresu działań edukacyjnych (np. informatyk min. 4 h/m-c)
 • Zajęcia rekreacyjno-kulturalne (min. 1 wyjście w miesiącu np. basen, kino, teatr)
 • Artykuły higieniczno-sanitarne 
 • Artykuły do prowadzenia zajęć
 • Artykuły spożywcze
 • Prasę, dostęp do Internetu
Skip to content