Rodzina, razem możemy więcej

Jedyny taki projekt w Częstochowie

Projekt realizowany jest w Partnerstwie  ze Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie „DLA RODZINY” i jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt zakłada udział osób zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy będących
w sytuacji zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i zagrożeniu umieszczania dzieci poza biologiczną rodziną.  

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym.

Wsparcie będzie prowadzić do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego, zawodowego.

Nr umowy: UDA – RPSL.09.02.05-24-01A1/20-00
Środki Europejskie: 1.123.870,73
Budżet Krajowy: 105.776,07
Wkład własny: 92.554,07
Termin realizacji projektu: 01.08.2021-30.06.2023

 

 

Partner:
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”
ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa

Więcej informacji? Kliknij

Zaplanowano realizację następujących typów zadań:

 1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – 4 edycje Szkoły Rodzica dla 48 os.;
 2. Specjalistyczna Poradnia rodzinna: psycholog-psychoterapeuta w tym uzależnień, logopeda, psychiatra, edukator seksualny, mediator, dietetyk, grupy wsparcia dla 100 rodzin
 3. Rozwój asystentury rodzinnej i innych form pracy z rodziną
 4. Pogłębiona praca socjalna z rodzinami

Projekt obejmie wsparciem 449 osób w tym 401 (281 K/ 120M) os. i 48 os. będących kandydatami 

na rodziców zastępczych.

 

Uczestnikami projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z wymienionych usług:

 • niepełnoletni doświadczający przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), zaniedbania, sytuacji kryzysowej, pozostawione bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo, potrzebujący krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz niepełnoletni
  w chronicznym kryzysie,
 • rodziny biologiczne (objęte wsparciem asystenta rodziny) przejawiające różnego typu dysfunkcje (np. patologie społeczne, zaburzenie struktury z powodu rozpadu małżeństwa, braku wiedzy
  i kwalifikacji do wychowania dzieci).
 • rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzące rodzinne domy dziecka,

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie
z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym. 

Wsparcie będzie prowadzić do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój
i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego, zawodowego.

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.