Rodzina, razem możemy więcej

Jedyny taki projekt w Częstochowie

Projekt realizowany jest w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie „DLA RODZINY” oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
i jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

Projekt zakłada udział osób zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy będących
w sytuacji zagrożenia bądź wykluczenia społeczno-zawodowego, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i zagrożeniu umieszczania dzieci poza biologiczną rodziną. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym.

 

Wsparcie będzie prowadzić do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego, zawodowego.

 

Nr umowy: UDA – RPSL.09.02.05-24-01A1/20-00
Środki Europejskie: 1.123.870,73
Budżet Krajowy: 105.776,07
Wkład własny: 92.554,07
Termin realizacji projektu: 01.08.2021-30.09.2023

 

 

Zaplanowano realizację następujących typów zadań:

  1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – 4 edycje Szkoły Rodzica dla 48 os.;
  2. Specjalistyczna Poradnia rodzinna: psycholog-psychoterapeuta w tym uzależnień, logopeda, psychiatra, edukator seksualny, mediator, dietetyk, grupy wsparcia dla 100 rodzin
  3. Rozwój asystentury rodzinnej i innych form pracy z rodziną
  4. Pogłębiona praca socjalna z rodzinami

 

Projekt obejmie wsparciem 449 osób w tym 401 (281 K/ 120M) os. i 48 os. będących kandydatami na rodziców zastępczych.

 

Uczestnikami projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z wymienionych usług:

  • niepełnoletni doświadczający przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), zaniedbania, sytuacji kryzysowej, pozostawione bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo, potrzebujący krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz niepełnoletni
    w chronicznym kryzysie,
  • rodziny biologiczne (objęte wsparciem asystenta rodziny) przejawiające różnego typu dysfunkcje (np. patologie społeczne, zaburzenie struktury z powodu rozpadu małżeństwa, braku wiedzy i kwalifikacji do wychowania dzieci).
  • rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzące rodzinne domy dziecka,

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie formy wsparcia będą realizowane kompleksowo zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym.

Wsparcie będzie prowadzić do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego, zawodowego.

Lider:
Fundacja Dla Rozwoju
Al. Kościuszki 13, Częstochowa
tel. 663 750 534
biuro@fdr.com.pl

Partner:
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”
ul. Sułkowskiego 9
42-217 Częstochowa
tel 502 985 101
info@dlarodziny.com

Partner:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel: 34 3724200
Spotkanie Partnerstwa dotyczące współpracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej….

Spotkanie Partnerstwa dotyczące współpracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej….

Spotkanie to miało na celu omówienie i podjęcie działań mających na celu poprawę jakości i efektywności dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz dzieci i rodzin w powiecie częstochowskim, kłobuckim i miasta Częstochowy. W spotkaniu wzięło udział wiele ważnych...

czytaj dalej
Skip to content