787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych realizacja projektu „Częstochowa silna dzielnicami”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
   2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,
    dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
    na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności w zakresie:
    – udzielenia wsparcia
    – potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
    – monitoringu
    – ewaluacji
    – kontroli
    – audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
    – sprawozdawczości
    – rozliczenia projektu
    – zachowania trwałości projektu
    – archiwizacji.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, wynikający z:
   1. a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
    b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
  5. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Miastu Częstochowa z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi ( w przypadku korespondencji papierowej), stronom lub innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
  7. Pani/Pana osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ( art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego ), bez uszczerbku  dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO. ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
  11. Pani/Pana osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Skip to content