787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych realizacja projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 • Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności:
 1. a) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
 2. b) udzielenia wsparcia,
 3. c) monitoringu,
 4. d) ewaluacji,
 5. e) kontroli,
 6. f) audytu i sprawozdawczości
 7. g) działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez: Beneficjenta – Gminę Miasto Częstochowa z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, Zleceniobiorcę realizacji zadania publicznego – Fundację Dla Rozwoju z siedzibą przy Alei Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa oraz instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem z Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 • Podanie danych przez uczestnika projektu jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
  na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, wynikający z:
 1. a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
 2. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);
 • Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Miastu Częstochowa z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu tj. Zleceniobiorcy realizacji zadania publicznego – Fundacji Dla Rozwoju z siedzibą przy Alei Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
 • Pani/Pana osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
  ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl
 • Pełne informacje na temat Inspektora Ochrony Danych z ramienia Beneficjenta znajdę na stronie internetowej czestochowa.pl oraz bip.czestochowa.pl
 • Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją
  ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
 • Pani/Pana osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Skip to content