787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

Staże będą dodatkowymi zajęciami praktycznymi realizowanymi u pracodawców
w wymiarze 160h/msc/os.

Każdy stażysta/ka otrzyma stypendium w kwocie 1837,56 zł/os netto. W budżecie projektu uwzględniono kwotę stypendium wraz z pochodnymi.

Staże zostaną przeprowadzone na podstawie umów zawartych pomiędzy zaangażowanymi stronami oraz programów opracowanych przez pośrednika/czkę pracy we współpracy z pracodawcami z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych uczestników/czek projektu, poziomu wykształcenia
i kwalifikacji (zgodnie z IPD).

Każdy pracodawca zapewni odpowiednie stanowisko pracy, przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych i regulaminu pracy, nadzór nad odbywaniem stażu, monitorowanie nabywania umiejętności, wydanie dokumentu o ukończeniu stażu.

Dla każdego uczestnika/ki przewidziano kwotę 1000zł na koszty
związane z odbywaniem stażu/praktyki (m.in. badania, przejazd, ubezpieczenie, wyżywienie, odzież robocza, wyposażenie stanowiska pracy w materiały i akcesoria).

Każdemu stażyście/stce zostanie przydzielony opiekun/ka.

Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika nastąpi za pomocą produktów w postaci dokumentu stanowiącego podstawę zatrudnienia podjętego po zakończeniu udziału w projekcie w przypadku :
• umowy o pracę – nawiązanie stosunku pracy na min. 3 miesiące i przynajmniej na 1/2 etatu;
• umowy cywilno-prawnej – na min. 3 miesiące, wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
• umowy o dzieło -wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

 

Skip to content