Aktualnie realizowane projekty

Międzysąsiedzki Klub Seniora

Przynależność do Klubu daje możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie,
jak również rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

Najnowsze aktualności

{

O Nas

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Częstochowy poprzez prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprawiających jakość ich życia.

Chcesz umówić się na spotkanie?

Odpiszemy w możliwie najkrótszym terminie, wyślij e-mail poprzez formularz ponieżej.

12 + 7 =

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa, fundacjadlarozwoju@gmail.com.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@fdr.com.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym
podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
usunięcia w przypadku gdy dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content