787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POŚREDNIKA PRACY

W PROJEKCIE pn. „CZĘSTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI”

Fundacja Dla Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko POŚREDNIK PRACY
w projekcie pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Wymagania niezbędne:

 • preferowane wykształcenie wyższe (kierunek doradztwo zawodowe, psychologia lub pokrewne), bądź wykształcenie średnie;
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat/ka nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność, empatia;
 • wysoki poziom umiejętność interpersonalnych;
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność emocjonalna;
 • umiejętność tworzenia i samodzielnego redagowania pism, opinii oraz innych pism związanych
  z wykonywaną pracą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Tworzenie banku ofert pracy – zasobu informacji o wolnych miejscach pracy dostępnych dla uczestników projektu.
 • Przedstawianie uczestnikom projektu ofert pracy dopasowanych pod względem wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, stażu pracy itp.,
 • Analizy procesu  podejmowania zatrudnienia przez uczestników projektu,
 • Udzielanie niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach zatrudnienia
 • Udzielanie pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad,
 • Współpraca z doradcą zawodowym i zespołem specjalistów w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji,
 • Utrzymywanie i nawiązywanie współpracy z zakładami pracy chcącymi zwiększać zatrudnienie
 • Ogólna praca administracyjno – biurowa oraz praca związana z działaniami Fundacjii.

Warunki pracy na stanowisku:

Pośrednik pracy będzie zatrudniony/a na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.

Pośrednictw pracy  będzie odbywać się w Fundacji Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13,  42-202 Częstochowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
 • skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) lub dokumenty potwierdzające posiadanie minimum doświadczenia.
 • skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach.

Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego
z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego:

 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, świadectwo nabycia uprawnień
  do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Druki załączone poniżej:
 1. pierwsze oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (Zał.1),
 2. drugie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (Zał.2).

Wymagane  dokumenty  można   składać  na   adres  e-mail:   biuro@fdr.com.pl,   pocztą   lub   bezpośrednio
w Fundacji Dla Rozwoju: 42-202 Częstochowa, al. Kościuszki 13, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pośrednika pracy”, do dnia 11.08.2020 r. godz. 2400. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów).

Łączne zaangażowanie zawodowe kandydata na stanowisko psychologa w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł,
w tym środków własnych FUNDACJI DLA ROZWOJU i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o dalszych szczegółach procedury wyboru.

Skip to content