787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

W PROJEKCIE

pn. „CZĘSTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI”

Fundacja Dla Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko
doradcy zawodowego/coacha
w projekcie pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe; psychologia, doradztwo zawodowe lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje.
 • dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (kierunek bez znaczenia) i mające ukończone lub kontynuujące studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat/ka nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność, empatia;
 • wysoki poziom umiejętność interpersonalnych;
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność emocjonalna;
 • umiejętność tworzenia i samodzielnego redagowania pism, opinii oraz innych pism związanych z wykonywaną pracą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zbadanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz przygotowanie odpowiedniego CV  i  kompletu dokumentów aplikacyjnych. Przygotowywanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowywanie IPD.

Warunki pracy na stanowisku:

Doradca zawodowy będzie zatrudniony/a na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. Doradztwo zawodowe będzie odbywać się w Fundacji Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13,  42-202 Częstochowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),

skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) lub dokumenty potwierdzające posiadanie minimum doświadczenia.

skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.

Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego:

certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Druki zamieszczone na stronie http://fdr.com.pl :

pierwsze oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (Zał.1),

drugie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (Zał.2).

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: biuro@fdr.com.pl, pocztą lub bezpośrednio w Fundacji Dla Rozwoju: 42-202 Częstochowa, al. Kościuszki 13, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko doradcy zawodowego/coacha”, do dnia 07.08.2020 r. godz. 2400. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów).

Łączne zaangażowanie zawodowe kandydata na stanowisko psychologa w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych FUNDACJI DLA ROZWOJU i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o dalszych szczegółach procedury wyboru.

Skip to content