787 682 912 biuro@fdr.com.pl
Nasza strona facebook

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ANIMATORA DOSL

W PROJEKCIE pn. „CZĘSTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI”

Fundacja Dla Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko animator DOSL
w projekcie pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Wymagania niezbędne:

preferowane wykształcenie wyższe (kierunek pedagogika lub pokrewne) lub kontynuujące studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, bądź wykształcenie średnie;

doświadczenie – 1 rok w pracy z rodzinami, seniorami i dziećmi;

dobra znajomość obsługi komputera;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

kandydat/ka nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

1) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, empatia;

2) wysoki poziom umiejętność interpersonalnych;

3) zdolności organizacyjne, zaangażowanie;

4) wysoka kultura osobista;

5) odporność emocjonalna;

6)umiejętność tworzenia i samodzielnego redagowania pism, opinii oraz innych pism związanych z wykonywaną pracą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozy ich potrzeb i tworzenia  planów działań w zakresie rozwoju Dzielnicy Śródmieście;

2) Wyszukiwanie liderów lokalnych, wypracowuje koncepcje współpracy ze społecznością lokalną w zakresie rozwoju Dzielnicy Śródmieście;

3) Zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez DOSL;

4) Ścisła współpraca z innymi animatorami DOSL i kierowanie uczestników do wsparcia społeczno-zawodowego;

5) Spotkania animacyjne, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-wsparcia (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).;

6) Sporządzanie kart usług animacyjnych, list obecności ze spotkań animacyjnych, formularzy  grup inicjatywnych oraz kart czasu pracy.

4.   Warunki pracy na stanowisku:

Animator będzie zatrudniony/a na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. Praca animatora będzie odbywać się w Fundacji Dla Rozwoju, al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa oraz na terenie Częstochowy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),

skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) lub dokumenty potwierdzające posiadanie minimum doświadczenia.

skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego:

certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Druki zamieszczone poniżej ogłoszenia :

1. Pierwsze oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (Zał.1),

2. Drugie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy – opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (Zał.2).

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: biuro@fdr.com.pl, pocztą lub bezpośrednio w Fundacji Dla Rozwoju: 42-202 Częstochowa, al. Kościuszki 13, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko animatora”, do dnia 24.07.2020 r. godz. 2400.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów).

Łączne zaangażowanie zawodowe kandydata na stanowisko psychologa w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych FUNDACJI DLA ROZWOJU i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o dalszych szczegółach procedury wyboru.

Skip to content